logo

Tallinna ja Harjumaa kurtide ühing

Uudised

07.03.2011

Kurtide võimalused nõuda tasuta kvaliteetset viipekeele tõlketeenust ja võimalikud ning vajalikud tegevused selle õiguse rikkumise korral.


1. VIIPEKEELE TÕLKETEENUSE TASUTA SAAMISE ÕIGUSLIK ALUS


KURDID on oma kuulmispuudest tulenevalt sotsiaalsete erivajadustega inimesed, kelle üle teostatakse Eesti Vabariigis sotsiaalhoolekannet.
 

KURTIDE üle teostatava SOTSIAALHOOLEKANDE eesmärgiks on KURTIDE sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine(Sotsiaalhoolekandeseaduse § 3 lg 2).


Tallinnas elavate KURTIDE üle on kohustatud sotsiaalhoolekannet teostama TALLINNA LINNAVALITSUS (Sotsiaalhoolekandeseaduse § 9 lg 1).


TALLINNA LINNAVALITSUS on sotsiaalhoolekande teostamise korras kohustatud (Sotsiaalhoolekandeseaduse § 26 lg 1 p 1) looma KURTIDELE võimalused suhtlemistakistuse vähendamiseks või kõrvaldamiseks viipekeele tõlketeenusega:


 • kurtidele kuuljatega võrdsete võimaluste tagamiseks
 • kurtide aktiivseks osalemiseks ühiskonnaelus
 • kurtide iseseisvaks toimetulekuks

Viipekeele tõlketeenus on TALLINNA LINNAVALITSUSE poolt rahastatav Tallinnas elavatele KURTIDELE osutatav sotsiaalteenus (Sotsiaalhoolekandeseaduse § 10 p 7 ja § 21).

2. VIIPEKEELE TÕLKETEENUSE OSUTAMISE KORRALDUS TALLINNAS

Tallinna linnavalitsuse 11. augusti 2010.a. korraldusega nr 1215 on kehtestatud Sotsiaalteenuste nõuded (kättesaadav internetikeskkonnas aadressil https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=118056&fd=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp)

2.1. Sotsiaalteenuste nõuete punkti 1.3 (I osa) sätestab, et viipekeele tõlketeenuse osutamise puhul Tallinna linnas on:

 • aluseks sotsiaalhoolekandeseaduse § 26 lg 1 p 1
 • sihtgrupiks isikud, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tallinn ja kes on keskmise, raske või sügava kuulmispuudega ning vajavad suhtlemisel viipekeeletõlki
 • eesmärgiks parandada puuetega inimeste toimetulekut tavapärases keskkonnas iseseisvalt (sh koos pere ja/või lähedastega) elamisel
 • viisiks individuaal- või grupitõlge (vähemalt kolm inimest)
 • teenuse mahuks (aastas ühele kliendile) tõlketundide arv, mis sõltub linna eelarvest ja ostetava teenuse hinnast.
   

2.2. Viipekeele tõlketeenusega seotud asjaajamise ja rahastamise kohta sätestab Sotsiaalteenuste nõuete punkti 1.3 (II osa ) muuhulgas, et:

 •  tõlketeenuse taotlemiseks tuleb esitada kirjalik taotlus Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga sõlmitud lepingu alusel viipekeele tõlketeenust osutavale organisatsioonile
 • tõlketeenust osutatakse kohas, kus isik tõlketeenust vajab
 • tõlketeenuse eest tasutakse linnaeelarvest
   

2.3. Viipekeele tõlketeenuse vahetule osutajale kehtestatakse standardi punkti 1.3 (III osas) nõuded, et teenust osutav viipekeeletõlk peab omama kutsetunnistust ja olema kantud kutseregistrisse (kättesaadav internetikeskkonnas aadressil http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister) ja sellele lisaks:

 •  on saanud vastava koolituse
 • sooritanud viipekeeletõlgi kutseeksami vastavalt riiklikule kutsestandardile
 • järgib oma töös viipekeeletõlgi eetikakoodeksit ja konfidentsiaalsusnõuet
 • võimaldab mõlemale osapoolele (nii kurdile kui kuuljale) keelelise võrdsuse
 • on tõlketööd tehes erapooletu ning ei mõjuta ega nõusta kliente nende tegevuses ja otsuste langetamisel
   

3. KUTSELISTE VIIPEKEELETÕLKIDE PÄDEVUS


Kutselistele viipekeeletõlkidele omistatakse riikliku kutsekoja poolt (suureneva pädevuse järjekorras) III, IV või V kutsekategooria.
 

Viipekeeletõlkide pädevus (kutsekategooriate kaupa) on kehtestatud kutsestandardis, mis on kättesaadav internetikeskkonnas aadressil http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10087063/lae/388_standard.pdf

 

III kategooria viipekeeltõlk on pädev tõlkima olmetõlke valdkonnas.

 

IV kategooria viipekeeltõlk on pädev tõlkima pimekurtidele, samuti lisaks olmevaldkonnale veel ka õpingutõlke, kohtutõlke, eetritõlke, usunditõlke, psühhiaatriatõlke, sporditõlke ning muusika ja kunstitõlke valdkonnas.

 

V kategooria viipekeeltõlk on pädev tõlkima lisaks kõikidele eelnevatele valdkondade veel ka rahvusvahelise viiplemise valdkonnas.
 

4. VIIPEKEELE TÕLKETEENUSE TASUTA ANDMISE OTSUSTAMINE


Viipekeele tõlketeenuse kui sotsiaalteenuse osutamisel tuleb TALLINNA LINNAVALITSUSEL arvestada KURTIDE tahet (Sotsiaalhoolekandeseaduse § 32 lg 1).
 

TALLINNA LINNAVALITSUS peab võtma vastu otsuse viipekeele tõlketeenuse andmise või sellest keeldumise kohta (Sotsiaalhoolekandeseaduse § 33 lg 1).

Viipekeele tõlketeenuse osutamisest keeldumise otsus peab olema:

 •  põhjendatud (Sotsiaalhoolekandeseaduse § 33 lg 2)
 • tuginema seadustele või teistele õigusaktidele(Sotsiaalhoolekandeseaduse § 33 lg 2)
 • tehtud tõlketeenust taotlenud KURDILE kirjalikus vormis teatavaks viie tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast (Sotsiaalhoolekandeseaduse § 34 lg 2)

5. KURTIDE RIKUTUD ÕIGUSTE KAITSE


Viipekeele tõlketeenuse otsusega mittenõustumise korral on viipekeele tõlketeenust taotlenud KURDIL õigus esitada vaie maavanemale (Sotsiaalhoolekandeseaduse § 33 lg 3).


Muude rikkumiste korral on viipekeele tõlketeenust taotlenud KURDIL õigus pöörduda kaebusega halduskohtusse.


Algallikas: Jurist Harri Paabo ettekanne ...

Tagasi
26.03.2024
Koolitus toimub 17.04.2024 kell 18.00
22.03.2024
THKÜ liikmed, ootame Teid aastakoosolekule
20.02.2024
Viipekeele- ja naistepäeva üritus toimub ...
07.02.2024
Infotund "⛔️“EI vägivallale”⛔️" toimub
07.01.2024
Liikmemaks 2024
Kalenderplaan 2024
Vaata kõiki sündmusi arrow

Viimati lisatud video