logo

Tallinna ja Harjumaa kurtide ühing

Põhikiri

I Üldsätted

1. Tallinna ja Harjumaa Kurtide Ühing (edaspidi THKÜ) on Tallinnas ja Harjumaal elavaid kurte ja raske kuulmispuudega inimesi vabal algatusel ning võrdsetel alustel ühendav ühendus, mis tegutseb liikmete omavalitsuse alusel.
2. THKÜ on eraõiguslik juriidiline isik oma põhikirja,pangaarvete ning atribuutikaga.
3. Thkü juhindub oma tegevuses põhiseadusest, seadustest ja muudest õigusaktidest, Eesti Kurtide Liidu ning käesolevast põhikirjast.
4. THKÜ on Tallinnas 7. novembril 1922.a. asutatud Tallinna Kurttummade Seltsi õigusjärglane.
5. THKÜ asukoht on 13426 Tallinn Nõmme tee 2.
6. THKÜ on asutatud tähtajatult.
7. THKÜ majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. destembril

II Eesmärk ja ülesanded

8. THKÜ eesmärk on Tallinnas ja Harju maakonnas elavate kurtide ja raske kuulmispuudega inimeste koondamine ühingulisse tegevusse, koolitamine, nõustamine, sotsiaal- ning muude probleemide lahendamisel. 
9. THKÜ ülesanded on:
9.1. võimaluste loomine kurtide ja raske kuulmispuudega inimeste omavaheliseks suhtlemiseks;
9.2. pakkuda kodulehe vahendusel nii oma liikmetele, kui ka kõigile teistele huvilistele huvitavat ja vajalikku infot meie ühingu tegevuse kohta;
9.3. kultuuriürituste korraldamine ja spordi tegevuse toetamine;
9.4. informatsiooni edastamine liikmetele;
9.5. koostöö juriidiliste ja üksikisikutega, kes tegutsevad sotsiaaltöö valdkonnas;
9.6. viipekeele kui kurtide suhtlemiskeele kasutamisele ja õpetamisele kaasaaitamine;
9.7. heategevuslike ürituste korraldamine (loteriid, kontserdid, oksjonid, näitused, sihtotstarbelised korjandused jne.);
9.8. aktiivne osalemine Eesti Kurtide Liidu, Tallinna Puuetega Inimeste Koja ja Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoja töös.

III Vara ja vahendid

10. Eesmärkide saavutamiseks ning ülesannete täitmiseks teeb THKÜ koostööd omavalitsustega, sihtasutustega, mittetulundus- ning äriühingutega.
11. THKÜ tegevust rahastatakse vahenditest, mis koosnevad:
11.1 liikmemaksudest;
11.2 annetustest, kingitustest, pärandustest;
11.3. sponsorannetustest;
11.4. tuluüritustest saadud laekumistest;
11.5. koolituste korraldamisest;
11.6. projektitööst;
11.7. muust, mis on vajalik põhikirjalise tegevuse arendamiseks.
12. THKÜ võib oma põhikirjaliste eesmärkide ja ülesannete täitmiseks asutada iseseisvaid äriühinguid ja sihtasutusi, osaleda neis, omada kinnis- ja registrisse kantud vallasvara ning teha seadustest tulenevaid tsiviil- ja äriõiguslikke tehinguid.

IV Liikmed

13. Liikmeteks võivad olla käesolevat põhikirja tunnistavad vähemalt 16 aastaseks saanud kurdid ja kuulmispuudega inimesed ning samuti viipekeelt valdavad, kurte abistada soovivad THKÜ töös osalevad kuuljad.
14. Liikme vastuvõtmine või tema väljaastumine toimub kirjaliku sooviavalduse alusel.
15. Liikme vastuvõtmise-, väljaastumise ja väljaarvamise otsustab THKÜ juhatus.
16. THKÜ-st saab välja astuda majandusaasta lõpul või pärast 3 kuulise etteteatamistähtaja möödumist.
17. Liikme võib juhatuse otsusega THKÜ-st välja arvata, kui liige:
17. 1. ei osale THKÜ töös;
17. 2. ei ole 2 aasta jooksul mõjuva põhjuseta tasunud liikmemaksu;
17: 3. eirab käesolevas põhikirjas sätestatud nõudeid;
17. 4. on kaotanud THKÜ liikmete usalduse
18. Liikme väljaarvamisest punktis 17 toodud alusel teatab juhatus väljaarvatavale liikmele 1 kuu enne koosolekut. Liikmel on õigus osaleda koosolekul omapoolsete selgitustega. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt hääletab ¾ juhatusest.
19. Väljaarvatud liige võib nõuda oma väljaarvamise küsimuse arutamist järgmisel üldkoosolekul.
20. Liikmete õigused ja kohustused:
20. 1. THKÜ liikmel on õigus:
20. 1. 1. osaleda ja hääletada THKÜ üldkoosolekul;
20. 1. 2. olla valitud THKÜ juhtorganistesse alates 18. eluaastast;
20. 1. 3. osaleda THKÜ korraldatavatel üritusel;
20. 1. 4. esitada ettepanekuid ja arupärimisi THKÜ-d puudutavates küsimustes;
20. 1. 5. osaleda oma personaalküsimuse arutamisel;
20. 1. 6. astuda THKÜ-st välja kooskõlas käesolevas põhikirjas sätestatuga.
20. 2. Liige on kohustatud:
20. 2. 1. järgimaTHKÜ töös osalemisel käesolevat põhikirja ja THKÜ juhtorganite otsuseid;
20. 2. 2. osalema THKÜ tegevuses ning täitma oma lepingulised kohustused THKÜ ees;
20. 2. 3. tasuma õigeaegselt liikmemaksu;
20. 2. 4. mitte esindama THKÜ-d ilma vastava volituseta.
 
V Üldkoosolek

21. THKÜ kõrgeimaks juhtorganiks on üldkoosolek.
21. 1. Üldkoosolek on korraline või erakorraline.
21. 2. Korraline üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt mitte harvem kui 1 kord aastas.
21. 3. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt, teatades sellest liikmetele vähemalt 7 päeva ette. Erakorralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näitades vähemalt 1/10 liikmetest või revident põhjendatud vajadusel.
21. 4. üldkoosoleku kokkukutsumise teade (koos päevakorraga) tehakse liikmetele teatavaks THKÜ koduleheküljel rubriigis uudised, THKÜ Facebook'i lehel ja pannakse üles kontori seinal olevale teadetetahvlile vähemalt 14 päeva ette.
21. 5. Põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosolekul osalejate üle ⅔ häälteenamus, eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi liikmete nõusolek.
21. 6. Üldkoosoleku otsused on vastu võetud, kui nende poolt on hääletanud üle poole koosolekul osalenud või esindatud liikmetest, kui seaduses pole sätestatud suuremat häälteenamuse nõuet.
21. 7. Üldkoosolek valib juhtorganeid korraliselt iga 4 aasta tagant.
22. Üldkoosoleku pädevuses on:
22. 1. eesmärgi muutmine;
22. 2. põhikirja muutmine ja täiendamine;
22. 3. juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine;
22. 4. juhatuse ja revisjonikomisjoni aruannete ärakuulamine ja hindamine;
22. 5. aastaaruande kinnitamine;
22. 6. THKÜ ühinemine, jagunemine, lõpetamine;
22. 7. juhatuse või muu organi liikmega THKÜ kinnis- või registrisse kantud vallasvara tehingute otsustamine ja selles tehingus THKÜ esindaja määramine;
22. 8. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
23. Juhatuse või revisjonikomisjoni väljalangenud liikmete asemele valib järgmine üldkoosolek uued liikmed, kelle volitused algavad kohe peale valimisi ja kestavad kuni korraliste valimisteni.

VI Juhatus

24. Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib THKÜ tegevust juhatus, millesse üldkoosolek on salajase hääletuse teel valinud vähemalt 3 liiget. Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt 1 kord kvartalis. Juhatuse koosoleku kutsub kokku esimees või vähemalt 2 juhatuse liiget. Juhatuse koosolek on otsusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Kui mõni juhatuse liige ei osale pidevalt juhatuse töös või soovib lahkuda, kutsub järgmine üldkoosolek ta tagasi ja valib juhatusse uue liikme, kelle volitused algavad kohe peale valimisi ja kestavad kuni korraliste valimisteni.
25. Juhatuse pädevus:
25. 1. tegevuse juhtimine üldkoosolekute vahelisel ajal;
25. 2. üldkoosolekute otsuste elluviimine;
25. 3. eelarve kinnitamine, selle täitmise jälgimine;
25. 4. majandusaasta aruande ja tegevusaruande koostamine ja esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks;
25. 5. liikmete vastuvõtmine, väljaastumise ja väljaarvamise otsustamine;
25. 6. üldkoosolekute toimumise aja, koha ja päevakorra kinnitamine;
25. 7. THKÜ esindamine omavalitsusorganites;
25. 8. liikmete arvestuse pidamine;
25. 9. palgaliste ametikohtade kinnitamine;
25. 10. muud seatusega kooskõlas olevad toimingud;
25. 11. juhatuse liikme võib tagasi kutsuda, kui tema kohustused THKÜ ees on olulisel määral täitmata, tema võimetus juhtida THKÜ tegevust on ilmne või ta on kaotanud liikmete usalduse. 

VII Esimees

27. THKÜ esimees on ühtlasi juhatuse esimees, kes valitakse juhatuse poolt endi hulgast 4 aastaks. Esimehe ametikoht võib THKÜ majanduslikust olukorrast tulenevalt olla palgaline. Otsuse selle kohta võtab vastu üldkoosolek ja juhatus kinnitab esimehe töötasu suuruse.
28. Esimehe pädevus:
28. 1. korraldab THKÜ igapäevast tööd;
28. 2. korraldab juhatuse tegevust;
28. 3. tegutseb THKÜ nimel ja esindab seda ilma volituseta;
28. 4. annab volikirju;
28. 5. omab THKÜ nimel allkirjaõigust;
28. 6. sõlmib THKÜ nimel lepinguid;
28. 7. korraldab sisseastumis- ja liikmemaksude arvestust, võib volitada selleks kedagi juhatuse liikmetest;
28. 8. käsutab kooskõlas põhikirjaga THKÜ vara ja vahendeid kinnitatud eelarve piirides;
28. 9. avab ja sulgeb THKÜ pangakontosid;
28. 10. annab oma tegevusest aru juhatusele ja üldkoosolekule;
28. 11. vastutab oma tegevuse eest seadustes sätestatud korras. 

VIII Revisjonikomisjon 

29. Revisjonikomisjon on sõltumatu kontrollorgan, mis valitakse üldkoosolekul kuni 3- liikmelisena 4 aastaks. Revisjonikomisjon nimetab endi hulgast esimehe. Üldkoosolek võib otsustada valida ka ainult revidendi.
30. Revisjonikomisjoni pädevus:
30. 1. jälgib ja kontrollib põhikirja täitmist;
30. 2. kontrollib eelarve täitmist ja aruandlust;
30. 3. revideerib vähemalt 1 kord aastas THKÜ finants- ja majandustegevust;
30. 4. kaasab vajadusel audiitori;
30.5 koostab oma revisjonitegevusest aruande, mille esitab üldkoosolekule, mille päevakorras on aastaaruande kinnitamine.
30. 6. põhjendatud vajadusel kutsub kokku erakorralise üldkoosoleku.

IX Raamatupidamine

31. Juhatus korraldab THKÜ raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele.
32. Juhatus esitab aruanded üldkoosolekule kuue kuu jooksul, arvates majandusaasta lõppemisest. Sellele lisatakse revikomisjoni aruanne ja olemasolu korral audiitori järeldusotsus.
33. Kinnitatud majandusaasta aruanne esitatyakse Äriregistrile elektrooniliselt.

X Ühinemine, jagunemine, lõpetamine

34. THKÜ tegevus lõpetatakse:
34. 1. üldkoosoleku otsusega;
34. 2. pankrotimenetluse alustamisel THKÜ vastu;
34. 3. üldkoosoleku võimetuse korral valida juhatuse liikmed.
35. Tegevuse lõpetamise võib alati otsustada üldkoosolek, millel osaleb vähemalt 1/3 liikmetest. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle ⅔ üldkoosolekul osalenud liikmetest. Tegevuse lõpetamisest teeb juhatus avalduse registripidajale.
36. Lõpetamise otsusele järgneva likvideerimismenetluse viivad läbi juhatuse liikmed, kui üldkoosoleku otsusega ei ole ette nähtud teisiti. Likvideerijad lõpetavad THKÜ tegevuse, nõuavad sisse võlad, müüvad vara, rahuldavad võlausaldajate nõuded ja annavad pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule isikule.
Kalenderplaan 2024
Vaata kõiki sündmusi arrow

Viimati lisatud video